นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 12/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 42009
Page Views 68230
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission)

“น้ำก้อเมืองน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม  เกษตรกรรมต่อเนื่อง  มุ่งสู่การท่องเที่ยว ”

 

พันธกิจ

      1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
        2.  รักษาความสะอาดถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  ที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล
        3.  การป้องกันโรค  การควบคุมโรคติดต่อ 
        4.  ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
        5.  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        6.  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
        7.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมการลงทุน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่ง
ยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม
      
  8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา
        9.  พัฒนาการเมืองการบริหาร  ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในงานบริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน
      10.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และบำรุงสถานที่การพักผ่อนหย่อนใจ  และ
สวนสาธารณะ
      11.  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลแลยั่งยืน 
      12.  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

       1.  เพื่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร
        2.  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ที่สาธารณะ  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสียถูกหลักสุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
        3.  ประชาชนในท้องถิ่นปลอดภัยจากการเกิดโรคติดต่อ 
        4.  สามารถป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น  โดยลดความสูญเสียของชีวิต  และทรัพย์สินของ
ประชาชนลงได้
        5.  เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ให้ได้รับการสืบทอด
       6.  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการได้รับความคุ้มครองจากการล่วงละเมิด  และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการส่งเคราะห์ตามอัตภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     7. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปัญหาความยากจนลดลง
        8.  ประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาเป็นพลเมืองที่ดี    มีศีลธรรม   และประชาชนได้รับการส่งเสริมการเล่นกีฬาทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
       9.  การบริหารจัดการมีความเป็นธรรม โปร่งใสและได้มาตรฐาน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     10.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัด และมีสวนสาธารณะ   พักผ่อนแก่ประชาชน
     11.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่เป็นพิษ
   12. มีทรัพยากรน้ำใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค มีแหล่งน้ำทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง