นายเทียนชัย แสงหาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/05/2016
ปรับปรุง 18/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 54901
Page Views 99687
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 
1.1  ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อตั้งอยู่ที่  9  หมู่ 6  ตำบลน้ำก้อ  อำเภอหล่มสัก  จังหวัด  เพชรบูรณ์    อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหล่มสัก ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2008 ถนนติดต่ออำเภอเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ใช้การได้ตลอดทั้งปี

 
1.2  เนื้อที่ 

      เนื้อที่ทั้งตำบล 183 ตารางกิโลเมตร ข้อมูลตามข้อมูลรายได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2551
 

1.3  ภูมิประเทศ

      พื้นที่ของตำบลน้ำก้อเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นภูเขาสูงชันและที่ราบติดเชิงเขา มีป่าไม้หนาแน่น ด้านตะวันตกของชุมชนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชันเชื่อมกับเทือกเขาค้อและภูหินร่องกล้า และมีน้ำตกอยู่ต้นน้ำลำห้วยน้ำก้อ อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตร มีชื่อว่า “น้ำตกตาดฟ้า”   ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำก้อที่ไหลจากเขาลงสู่ที่ด้านล่างผ่านบริเวณหมู่บ้านน้ำก้อ  ในเขามีถ้ำ 3 ถ้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำหลากและพัดพาตะกอนดินมาถมอยู่ทั่วไป  ชุมชนน้ำก้อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาใหญ่ บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2372  มีเส้นทางติดต่อกับชุมชนโดยรอบดังนี้

      อาณาเขตตำบลน้ำก้อ

      -  ทิศเหนือ     จรดตำบลน้ำเฮี้ย  ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก และเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า
      -  ทิศใต้       จรดตำบลน้ำชุน   อำเภอหล่มสัก
      -  ทิศตะวันออก  จรดตำบลหนองไขว่  อำเภอหล่มสัก
      -  ทิศตะวันตก   จรดตำบลแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ

      แหล่งน้ำ จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลจากเขาน้ำก้อ 3 สาย ได้แก่

     1. ห้วยน้ำก้อ เป็นลำน้ำหลักมีน้ำไหลตลอดปี มีความกว้างประมาณ  4 – 8 เมตร ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และ ไหลผ่านบ้านน้ำก้อ บริเวณน้ำก้อโปร่ง บริเวณน้ำก้อโคก บริเวณน้ำก้อเศษ  บริเวณน้ำก้อฝาย  และบ้านดงข่อยลงสู่ห้วยพุงซึ่งไหลต่อลงไปยังแม่น้ำป่าสัก
     2. ห้วยน้ำปูน  มีน้ำไหลผ่านช่วงฤดูฝนเท่านั้น มีความกว้างประมาณ  3 – 5 เมตร ความลึกของคลอง  2 – 3 เมตร  ยาวประมาณ  4-5 กิโลเมตร
     3. ห้วยเป้า เป็นคลองขนาดเล็ก ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 13 มีน้ำไหลผ่านในช่วงฤดูฝน มีความกว้างประมาณ 3-4 เมตร ยาวประมาณ 4-5 กิโลเมตร 

 
1.4  จำนวนหมู่บ้าน  13  หมูบ้าน

      - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  ทั้งหมู่บ้าน  13 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อ – สกุล ผู้ใหญ่บ้าน
1
บ้านห้วยปูน
นายสมศักดิ์   แก้วสายตา
2
บ้านน้ำก้อใหญ่
นายฉลวย    แอดแฮด
3
บ้านน้ำก้อใหญ่
นายชัยชนะ   ด้วงนวล
4
บ้านน้ำก้อใหญ่
นางราตรี     นทร์อินทร์
5
บ้านน้ำก้อใหญ่
นายวสันต์    โพธิ์ศรี
6
บ้านน้ำก้อโปร่ง
 
7
บ้านน้ำก้อโคก
นายสมพงษ์   สีทา
8
บ้านน้ำก้อฝาย
นายสุบิน     พาคำ
9
บ้านน้ำก้อไทย
นายสถิต     แก้วโยธา
10
บ้านน้ำก้อเศษ
นายสมปอง   ปล้องแก้ว (กำนัน)
11
บ้านร่องเชือก
นายประยูน    เด็ชโค้น
12
บ้านเหมืองใหม่พัฒนา
นายบุดดี     ศิริ
13
บ้านห้วยเป้า
นายประจักษ์   กีเรียง

 
 
1.6   ประชากร

       ประชากร ทั้งสิ้น  6,666   คน  แยกเป็นชาย  3,305  คน  หญิง  3,361 จำนวนครัวเรือน  2,161  ครัวเรือน หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ บ้านเหมืองใหม่พัฒนา จำนวน 921 คน รองลงมาได้แก่ บ้านน้ำก้อฝาย จำนวน 802 คน  และหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ได้แก่ บ้านน้ำก้อโปร่ง  จำนวน  213 คน  แยกเป็นดังนี้
 
 
หมู่ที่
 
หมู่บ้าน
 
ครัวเรือนทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านห้วยปูน
149
241
221
62
2
บ้านน้ำก้อใหญ่
146
218
229
447
3
บ้านน้ำก้อใหญ่
100
139
141
280
4
บ้านน้ำก้อใหญ่
167
183
192
375
5
บ้านน้ำก้อใหญ่
283
372
403
775
6
บ้านน้ำก้อโปร่ง
79
108
105
213
7
บ้านน้ำก้อโคก
104
177
162
339
8
บ้านน้ำก้อฝาย
227
397
405
802
9
บ้านน้ำก้อไทย
144
263
255
518
10
บ้านน้ำก้อเศษ
134
217
231
448
11
บ้านร่องเชือก
201
319
321
640
12
บ้านเหมืองใหม่พัฒนา
293
450
471
921
13
บ้านห้วยเป้า
134
221
225
446
รวม
2,161
3,305
3,361
6,666
 
ข้อมูล  ณ   มีนาคม  2556
 
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
     2.1 อาชีพ
         1.  เกษตรกรรม
         2.  ค้าขาย
         3.  รับจ้างทั่วไป
         4.  รับราชการ
         5.  อื่น ๆ
 
     2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 
ลำดับ
 
ธุระกิจ
 
จำนวน/แห่ง
1
ธนาคาร
-
2
โรงแรม
-
3
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
5
4
โรงงานอุตสาหกรรม
2
5
โรงบรรจุแก๊ส
1
6
โรงสี
3
7
ห้องเย็น
3
8
ร้านค้า
59
9
อู่ซ่อมรถ
7
10
คลังเก็บสินค้า(โกดัง)
23
11
บ้านเช่า/ห้องเช่า
15


     2.3 พืชเศรษฐกิจ
         ปลูกข้าว ยาสูบ  และข้าวโพด

 
3.  สภาพทางสังคม

     3.1  การศึกษา
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง
             ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำก้อโปร่ง  หมู่ที่ 6
          -  โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  3 แห่ง
             ได้แก่  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ โรงเรียนบ้านฝาย โรงเรียนบ้านน้ำก้อ(สาขาห้วยปูน)
          -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  -   แห่ง
          -  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง -  แห่ง

     3.2  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านทั้งหมด  -  แห่ง 
      
     3.3  สถาบันและองค์กรศาสนา
          -  วัด/สำนักสงฆ์ 13  แห่ง( ซึ่งมี 5 วัด สำนักสงฆ์ 8 สำนักสงฆ์  และศูนย์ปฏิบัติธรรม  1 ศูนย์ )
             ดังนี้ได้แก่

 
               1. วัดห้วยปูน                   หมู่ที่  1
             2. วัดศรีชมชื่น                  หมู่ที่  4
             3. สำนักสงฆ์ป่าช้าห้วยเป้า         หมู่ที่  4
             4. วัดสันติ                     หมู่ที่  5
             5. สำนักสงฆ์หนองกก             หมู่ที่  6
             6. วัดโพธิ์งาม                  หมู่ที่  7
             7. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม           หมู่ที่  8
             8. สำนักสงฆ์ป่าเสี้ยว             หมู่ที่  9
             9. สำนักสงฆ์ร่องน้ำใส            หมู่ที่  10
            10. ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านเปี่ยมสมบูรณ์  หมู่ที่  11
            11. สำนักสงฆ์อุดมสามัคคี          หมู่ที่  11
            12. สำนักสงฆ์เหมืองใหม่พัฒนา      หมู่ที่  12
            13. สำนักสงฆ์หอคำ              หมู่ที่  13

­          -  มัสยิด  -    แห่ง

          -  ศาลเจ้า 2   แห่ง
             1. ศาลเจ้าพ่อหอคำ หมู่ 13
             2. ศาลเจ้าพ่อห้วยปูน หมู่ 1

          -  โบสถ์  -    แห่ง
                          
     3.4  สาธารณสุข
          -  โรงพยาบาลประจำตำบล             1    แห่ง
          -  สถานีอานามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน    -     แห่ง
          -  สถานพยาบาลเอกชน              -     แห่ง
          -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน             -     แห่ง
          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ   100    แห่ง
          -  คลินิกเอกชน                     2    แห่ง
  
     3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          -  สถานีตำรวจ                    -     แห่ง
          -  สถานีดับเพลิง                   -    แห่ง
          -  ป้อมตำรวจประจำตำบล            1     แห่ง

     3.6  วัฒนธรรมและประเพณี   
          ตำบลน้ำก้อมีหมู่บ้านที่เก่าแก่มานาน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายรักษาความ
          สงบชอบทำบุญใส่บาตรวันพระวันโกน และชอบทำบุญตามฤดูกาล เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมเป็นประจำ
          ตลอดมาทุกปี ดังนี้

          1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
             - กิจกรรม ไปทำบุญใส่บาตรที่วัด ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
          2. ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา
            - กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร ถวายปัจจัย สังฆทานและผ้าอาบน้ำฝน นอกนั้นในวันออกพรรษา จัดให้มีการกวน
              ข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส ตักบาตรเทโว และถวายปราสาทผึ้งพร้อมด้วยปัจจัย
          3. ประเพณีวันล่องเรือไฟ หรือวันลอยกระทง กำหนดวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี
            - กิจกรรมสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่จะนำต้นกล้วยมามัดเรียงกันเป็นแพประดับด้วยดอกไม้ธูปเทียน
              พร้อมด้วยสังฆทานและปัจจัยใส่ในแพ แล้วพาลูกหลานนำไปอธิฐานลอยน้ำ แต่ปัจจุบันทำเป็นรูปกระทง
              ประดับดอกไม้ธูปเทียนตกแต่งให้สวยงาม นำไปทำพิธีลอยน้ำตามแม่น้ำลำคลอง
         4. ประเพณีวันสงกรานต์โดยใช้บริเวณวัดเป็นสถานที่จัดงานกำหนดเวลา 3วัน ในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี
            - กิจกรรมสรงน้ำพระสรงน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ ไปเที่ยวชมถ้ำบนเขาและน้ำตกตาดฟ้าปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัด
              กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่นการแข่งขันเล่นชะบ้า การชนไก่ ชักกะเย่อ ดึงเชือก เล่นแม่นางกวด
              แม่นางโค้ง ฯลฯ
         5. ประเพณีทำบุญเบิกบ้าน ก่อเจดีย์ทราย กำหนดเดือนพฤษภาหรือเดือนหกของทุกปี
            - กิจกรรม เอาถังหรือคุใส่ทราย นำธูปเทียนและฝ้ายมงคลใส่คอขวดตั้งบนทรายในถังหรือคุ นำไปวัดและทุก
             คนจะนำทรายไปก่อเจดีย์ทรายรวมกันตามอายุของแต่ละคน เสร็จแล้วนิมนต์พระมาสวดให้พร โบราณกล่าวว่า
             ถ้าทำแล้วครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข
  
 
4.  การบริการพื้นฐาน

     4.1  การคมนาคม
          มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จำนวน 1   เส้นทางเป็นถนนลาดยางใช้การได้
          ตลอดปี และเส้นทางติดต่อระหว่างตำบล จำนวน 3  เส้น ทางเป็นถนนลาดยางใช้เส้นการได้ตลอดปี
 
     4.2  การโทรคมนาคม
          -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     -       แห่ง
          -  สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ       6       แห่ง
          -  หอกระจายข่าว            13       หมู่บ้าน     
 
     4.3  การไฟฟ้า
          ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง   13  หมู่บ้าน
 
     4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
          -  ลำห้วย                   3      สาย
          -  บึง, หนองและอื่น ๆ         -      แห่ง
          -  คลอง                    1      แห่ง
 
     4.5  แหล่งน้ำที